Jak często należy przeprowadzać przegląd windy?

Przeprowadzanie systematycznych przeglądów oraz naprawa i konserwacja wind osobowych, samochodowych i załadowczych gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa korzystania z nich. Wykrycie w porę rozmaitych nieprawidłowości w działaniu sprzyja szybkiemu usunięciu awarii urządzeń dźwigowych, zapobiegając groźnym dla zdrowia i życia ludzkiego wypadkom. Dowiedz się, na kim ciąży odpowiedzialność za serwis dźwigów w razie pojawienia się usterek oraz jaki jest zakres obowiązków podmiotów działających w tej branży na terenie Warszawy i innych miast Polski!

Konserwacja wind – zakres odpowiedzialności

Wszystkie regulacje dotyczące wykonywania prac konserwatorskich zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października dotyczącym dozoru technicznego w zakresie eksploatacji wind w budynkach wielorodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądem oraz naprawą osobowych i samochodowych urządzeń dźwigowych zajmuje się wykwalifikowany konserwator, który jest zobligowany do regularnego dokumentowania podejmowanych w tym zakresie czynności. Kontrola stanu technicznego dźwigów powinna być przeprowadzana co najmniej raz w miesiącu. W tym czasie trzeba też zająć się konserwacją windy. W ramach prac przeglądowych i serwisowych należy zrealizować wszystkie czynności związane ze smarowaniem oraz regulowaniem jej elementów.

Generalna rewizja urządzeń dźwigowych odbywa się co pół roku. Organizuje ją konserwator odpowiadający za systematyczny przegląd stanu dźwigów. Raz na dwanaście miesięcy natomiast Urząd Dozoru Technicznego oddelegowuje wyszkolonego przez siebie specjalistę do dokładnego sprawdzenia wszystkich elementów wpływających na bezpieczeństwo korzystania z wind w budynkach wielorodzinnych.

Pojazdy transportu bliskiego, które zostały dopuszczone do użytku, mają naklejoną na ścianie kabiny stosowną nalepkę, zawierającą informację o terminie kolejnego badania. Negatywny wynik weryfikacji przeprowadzonej przez UDT oznacza, że konieczna będzie naprawa i konserwacja osobowych i samochodowych urządzeń dźwigowych. Ich serwis musi zostać zrealizowany w wyznaczonym przez urząd terminie. Jeśli kolejny przegląd dźwigów nie wykaże żadnych nieprawidłowości w ich działaniu, mogą być one bez przeszkód eksploatowane na dotychczasowych zasadach.

Częstotliwość przeglądów wind załadowczych

Nieco inne reguły obowiązują w przypadku wind załadowczych. Mianem tym określa się specjalne, przymocowane do podwozia aut ciężarowych platformy, służące do podnoszenia towarów podczas ich załadunku i rozładunku. Takie urządzenia dźwigowe dopuszczane są do użytku na podstawie stosownej decyzji wydawanej przez UDT, w którym muszą one zostać zarejestrowane.

Możliwość użytkowania platform do załadowywania i rozładowywania towarów zależy od przeprowadzenia badania odbiorczego. W jego trakcie inspektor UDT dokładnie weryfikuje stan techniczny dźwigu, prawidłowość jego oznakowania oraz kompletność dokumentacji. Decyzje zezwalające na eksploatację wind załadowczych wydawane są na dwa lata. W tym czasie urządzenia muszą być na bieżąco poddawane kontroli stanu technicznego co pół roku. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości konieczna jest bezzwłoczna naprawa awarii.

Regularne kontrole to podstawa!

Wszelkie czynności związane z konserwacją i serwisem dźwigów osobowych i samochodowych, a także podestów załadowczych warto powierzyć profesjonalnej firmie, takiej jak Windy24h Andrzej Czarnecki z Warszawy. Zatrudniamy profesjonalnych konserwatorów pojazdów transportu bliskiego, zajmujących się kompleksową realizacją prac serwisowych. Prowadzimy całodobowe pogotowie dźwigowe. Warto pamiętać, że od systematycznego dokonywania przeglądów technicznych wind zależy bezpieczeństwo przemieszczających się nimi osób. Dlatego stan urządzeń znajdujących się w budynkach wielorodzinnych powinien być sprawdzany co miesiąc. W przypadku podestów załadowczych prace konserwacyjne i serwisowe odbywają się natomiast co pół roku.

30 grudzień